DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Organizacja roku


Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2018/2019

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA LICENCJACKIE *


FILOLOGIA POLSKA, STUDIA MAGISTERSKIE *


* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA LICENCJACKIE *

 • dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg

 • dr Magdalena Patro-Kucab

 • dr Robert Słabczyński

 • dr Jakub Czopek


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA MAGISTERSKIE *


* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku filologia polska.Dodano: 2018-06-28 08:51:27Tematy wykładów monograficznych, filologia polska, I i II rok, studia 1. stopnia

 1. dr hab. prof. UR Roman Magryś - Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony i oświecenie w epoce stanisławowskiej

 2. dr Dorota Karkut, Literatura wobec historii z perspektywy twórczości pisarzy oraz odbioru czytelników

 3. dr Arkadiusz Luboń - Kontrola komunikacji – cenzura w literaturze i kulturzeDodano: 2018-02-19 09:06:12Wykaz przedmiotów fakultatywnych w roku akademickim 2017/2018

kierunek filologia polska

Studia pierwszego stopnia

Rok I
Przedmioty do wyboru:
W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

W semestrze I:

IC4/30/C Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej
IC4/30/D Komunikacja językowa a media


Rok III
Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

W semestrze V:

IC4/29/D Warsztaty reżyserskie
IC4/29/B Literatura pośród sztuk

W semestrze VI:

IC4/29/F Krytyka literacka
IC4/29/E Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej

 

Studia drugiego stopnia

Rok II
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 3 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 

W semestrze III:

   Moduł literaturoznawczy:

IXC10/L Literatura i mity
IXC10/K Współczesna kultura literacka

   Moduł językoznawczy:

IXC9/J Reżyseria

   Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

IXC8/K Kultura i literatura sarmacka
IXC10a/L Najnowsze metody badań literackich
IXC11/M Interpretacja tekstu w szkolnej edukacji polonistycznej

 

W semestrze IV:
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IFP student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu).

   Moduł literaturoznawczy:

IXC11/L Literatura i filozofia 
IXC12/L Interpretacja i pragmatyka odbioru dzieła literackiego 

   Moduł językoznawczy:

IXC12/J Wprowadzenie do onomastyki kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna


  Rok I

  Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

     W semestrze I:

 1. IC4/42/A Kultura mniejszości narodowych i etnicznych,
 2. IC4/42/B Kultura regionu
 3. IC4/42/C Tożsamość regionu – podkarpackie mity i symbole,
 4. IC4/42/C1 Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej

    W semestrze II:

 1. IC4/42/D Problemy kultury współczesnej,
 2. IC4/42/E Media regionalne i lokalne,
 3. IC4/42/F Specyfika językowa regionu.


  Rok II

  Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

    W semestrze III:

 1. IC4/42/G Język w relacjach społecznych, 
 2.  IC4/42/H Komunikacja w mediach masowych,
 3. IC4/42/L Formy narracji graficznej 

   W semestrze IV:

 1. IC4/42/J Czasopiśmiennictwo polskie na Litwie w epoce porozbiorowej,
 2. IC4/42/K Warsztat felietonu,
 3. IC4/42/I Uniwersalizm i pluralizm kultury Europy.


  Rok III
  Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

    W semestrze V:

 1. IC4/41/A Analiza i ewaluacja gier,
 2. IC4/41/D Warsztaty reżyserskie.

    W semestrze VI:

 1. IC4/41/E Wywiad – warsztaty,
 2. IC4/41/H Warsztat krótkich form prasowych.


Dodano: 2017-09-29 14:51:17Ważne informacje (opłaty, indeks, legitymacja, rachunki itp.)

ZARZĄDZENIE nr 55/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: zasad umarzania opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wniosek o umorzenie opłat w DS. UR.doc


ZARZĄDZENIE nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta UR w okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

Załącznik nr 1.pdf


ZARZĄDZENIE NR 49/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 26.07.2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018

 

Pozostałe informacje dostępne są pod adresem: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologicznyDodano: 2017-09-27 12:53:29Wykaz przedmiotów (projekt specjalizacyjny) rok akademicki 2017/2018

KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

   Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Językoznawstwo pragmatyczne (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Kultura języka;
 • Pracownia prasowa;
 • Strategia i narzędzia promocji miasta i regionu (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Wprowadzenie do infobrokeringu (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej.


   Studenci drugiego roku
 przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Emisja głosu ze sztuką czytania;
 • Kultura języka;
 • Nowoczesne źródła informacji (tylko studenci specjalności broker informacji);
 • Pracownia radiowa;
 • Pracownia telewizyjna;
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej;
 • Wystąpienia publiczne i teksty użytkowe (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR).

 Dodano: 2017-09-27 11:55:36Wykaz przedmiotów (praca roczna), rok akademicki 2017/2018

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

   Studenci pierwszego roku piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • podstawy dydaktyki (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • historia książki (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej).


   Studenci drugiego roku
 piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • analiza dzieła literackiego;
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej);
 • język promocji i reklamy (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej).


Dodano: 2017-09-27 11:52:27Opiekunowie lat, rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne (filologia polska):

I FP –  dr Dorota Karkut
II FP –  dr Wojciech Maryjka
III FP –  dr Jolanta Kowal
I/2. st. FP –  dr Anna Jamrozek-Sowa 
II/2. st. FP –  dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida


Studia stacjonarne (dziennikarstwo i komunikacja społeczna):

I DiKS – mgr Małgorzata Bożek
II DiKS – dr Magdalena Patro-Kucab
III DiKS – dr Robert SłabczyńskiDodano: 2017-09-27 11:45:50Rok akademicki 2017/2018 - ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018Dodano: 2017-06-29 13:07:44Dokumenty dydaktyczne

Dokumenty dydaktyczne (programy studiów – sylabusy) dla kierunku filologia polska znajdują się w zakładce Studia / Filologia polska / Jakość kształcenia.

Dokumenty dydaktyczne dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w zakładce Studia / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Jakość kształcenia.Dodano: 2016-09-22 09:13:08